Nguyễn Văn Long

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LONG  NVL 3
Học vị: Tiến sĩ
Bộ môn công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: nvlongut@gmail.com
2. Các môn học phụ trách:
 • Xây dựng đường ô tô
 • Thiết kế đường hiện đại
 • Công nghệ mới trong xây dựng đường
 • Đánh giá chất lượng và khai thác đường
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Độ ổn định nền-mặt đường
 • Công nghệ và vật liệu mới trong xây dưng đường
 • Vật liệu bê tông asphalt
 • Vật liệu gia cố trong xây dựng đường
4. Các công trình đã công bố:
 • Các loại hư hỏng mặt đường bề tông nhựa và biện pháp khắc phục, Tạp chí Các công trình xây dựng, 2012
 • The Study of Temperature Mode Asphalt Concrete Surface of Automobile Roads in Vietnam, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil, 2012
 • Improvement of Performance Parameters of Road Beds by Means of Geo-materials in the Environment of Vietnam, Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering, 2013
 • Effect of Natural Disasters on Condition of Motor Roads in North Vietnam, Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering, 2013
 • Causes of Asphalt Concrete Pavements Rutting and Methods of Increasing Their Deformation Resistance in South Vietnam, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil, 2013
 • Tăng tuổi thọ khai thác của đường ô tô bằng phương pháp gia cường lưới địa kỹ thuật trong mặt đường bê tông nhựa, Kỷ yếu Hội thảo Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững, 2013
 • Suggestions for the Calculation of Pavement Structures with Allowance of Rutting Resistance in High Temperatures of Vietnam, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil, 2013
 • The need of inclusion tests of asphalt at a temperature of 60°C in the regulations, Journal «Science and Technology in the Road Sector», 2013
 • On the Possibility of the Expansion of a Road Construction Resource by the Soil Stabilization and Consolidation, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, 2014
 • Nguyên nhân và giải pháp hạn chế lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, 2015
 • Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính độ bền mỏi của mặt đường bê tông nhựa gia cường lưới địa kỹ thuật, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải 2015
 • The study of operating capacity of asphalt concrete modified with an additive wetfix be, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, 2015
 • Nghiên cứu cải thiện khả năng kháng lún vệt bánh xe của hỗn hợp bê tông nhựa bằng sợi Forta-FI, Kỷ yếu hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững”, 9/2016.
 • Ảnh hưởng của cấu trúc cốt liệu đến độ ổn định của hỗn hợp bê tông nhựa, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, 2016.
 • Исследование влияния структуры минерального состава на устойчивость и пластичность асфальтобетона, Инженевестник Прикаспия: научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2017.
 • Обоснование возможности применения сталефибробетона для устройства покрытия сельских дорог, Инженевестник Прикаспия: научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2017.
 • Đánh giá khả năng sử dụng bột đá thay thế cát trong sản xuất bê tông làm đường giao thông nông thôn, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, 2018
 • Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông nhựa polyme dùng trong thiết kế kết cấu áo đường mềm, Kỷ yếu Hội nghị Khoa hoc Công nghệ GTVT lần IV, 2018

5. Đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

STT Tên đề tài Vai trò Mã số đề tài, cấp quản lý Năm nghiệm thuthu
1 Nghiên cứu tái chế xỉ lò từ nhà máy luyện thép để sử dụng làm vật liệu cho các lớp móng đường giao thông Thành viên DT123011,Bộ GTVT 12/2014
2 Nghiên cứu đề xuất thành phần cấp phối hợp lý để cải thiện độ ổn định của hỗn hợp BTN Chủ trì KH1505Đại học GTVT TP. HCM 11/2016
3 Nghiên cứu cải thiện khả năng kháng lún vệt bánh xe của hỗn hợp bê tông nhựa bằng sợi Forta-FI Chủ trì KH1617Đại học GTVT TP. HCM 10/2017
4 Nghiên cứu các đặc trưng cộng hưởng dao động nền-móng dưới tác dụng của tải trọng đoàn tàu cao tốc Thành viên DT164048Bộ GTVT 12/2017
5 Nghiên cứu ứng xử động học và các biện pháp giảm dao động cho cầu đường sắt cao tốc Thành viên DT174044Bộ GTVT 05/2018
6 Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng bột đá thay thế cát trong sản xuất bê tông làm đường giao thông nông thôn Chủ trì KH1708Đại học GTVT TP. HCM 11/2018
Share.

About Author

Leave A Reply