Nguyễn Văn Long

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LONG Anh the (04.06.18) (2)
Học vị: Tiến sĩ
Bộ môn công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: vanlong.nguyen@ut.edu.vn
2. Các môn học phụ trách:
 • Xây dựng đường ô tô
 • Thiết kế đường hiện đại
 • Công nghệ mới trong xây dựng đường
 • Đánh giá chất lượng và khai thác đường
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Độ ổn định nền-mặt đường
 • Công nghệ và vật liệu mới trong xây dưng đường
 • Vật liệu bê tông asphalt
 • Vật liệu gia cố trong xây dựng đường
 • Đánh giá chất lượng khai thác đường ô tô
4. Các công trình đã công bố:
Articles

 1. Cao Văn Lâm, Nguyễn Văn Long, Lê Văn Chung (2011), Những phương án tối ưu trong công tác tổ chức khai thác cầu bê tông cốt thép, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 1 (42)/2011
 2. Nguyen Van Long (2012), “Major types of defects of asphalt concrete and his remedies”, Инженерные системы и сооружения, No. 3/2012 (8), pp. 99-104.
 3. Podolsky Vl. P., Long Nguyen Van, Sy Nguyen Duc (2012), The Study of Temperature Mode Asphalt Concrete Surface of Automobile Roads in Vietnam, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil, No. 4/2012 (28), pp. 78-84.
 4. Podolskiy Vladislav Petrovich, Nguyen Van Long, Le Van Chung (2013), Improvement of performance parameters of road beds by means of geo-materials in the environment of Vietnam, Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering, No. 1/2013, pp. 139-147.
 5. Nguyen Van Long, Le Van Chung (2013), Effect of natural disasters on condition of motor roads in North Vietnam, Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering, No. 2/2013, pp. 149—156.
 6. Podolsky Vl.P., Nguyen V.L., Chernousov D.I., Kalgin Yu.I. (2013), Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil (English version), No. 4/2013 (20), pp. 27-37.
 7. Nguyen Van Long (2013), Suggestions for the calculation of pavement structures with allowance of rutting resistance in high temperatures of Vietnam Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil, No. 2/2013 (30), pp. 74-82.
 8. Podolsky Vl. P., Long Nguyen Van, Sy Nguyen Duc (2013), The need of inclusion tests of asphalt at a temperature of 60°C in the regulations, Journal «Science and Technology in the Road Sector», No. 4/2013, pp. 22-25.
 9. Podolsky Vl. P., Long Nguyen Van, Sy Nguyen Duc (2014), On the Possibility of the Expansion of a Road Construction Resource by the Soil Stabilization and Consolidation, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, No. 1/2014 (33), pp. 102-111.
 10. Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đức Sỹ (2015), Nguyên nhân và giải pháp hạn chế lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa, Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải, 2015
 11. Podolsky Vl. P., Long Nguyen Van, Hao Nguyen Khac, Sy Nguyen Duc (2016), The study of operating capacity of asphalt concrete modified with an additive Wetfix Be, Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil (English version), No. 1/2016 (20), pp. 75-83.
 12. Nguyen Van Long, Nguyen Duc Sy (2017), The study of influence of mineral structure on stability and flow of asphalt concrete, Инженерно-строительный вестник Прикаспия, 1/2017 (19), pp. 25-30.
 13. Nguyen Van Long, Nguyen Duc Sy (2017), Evaluation of steel fibers reinforced concrete in cement concrete pavement for rural roads, Инженерно-строительный вестник Прикаспия, 3/2017 (21), pp. 35-39.
 14. Nguyen Duc Sy, Nguyen Van Long (2018), Using waste of rubble crusing in cement concrete pavement construction, Инженерно-строительный вестник Прикаспия, No. 1/2018 (23), pp. 16-21.
 15. Nguyen Van Long, Ho Ngoc Bao (2018), Assessment of the possibility of replacement proportion of sand with limestone in concrete production for rural roads, Journal of Transportation Science and Technology, No. 27+28, pp. 131-135.
 16. Nguyen Van Long, Diep Thanh Tung (2019), Research on usability assessment of natural distribution as cement reinforcement and Mapefluid N100 SP addtitive to make subgrade pavement, Journal of Transportation Science and Technology, No. 32, pp. 79-83.
 17. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Long (2019), Đánh giá khả năng sử dụng lưới địa kỹ thuật để gia cường mặt đường bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí GTVT, Số 9/2019, trang 44-47.
 18. Нгуен Ван Лонг, Ф. В. Матвиенко, Нгуен Дык Ши (2019), Исследование деформативной устойчивости асфальтобетона, модифицированного добавкой Tafpack-Premium, Научный журнал строительства и архитектуры.

Presentations

 1. Нгуен Ван Лонг (2012), Повышение трещиностойкости асфальтобетонных покрытий путем армирования георешетками во Вьетнаме, Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на основе рационального природопользования: Матер. VII Всерос. науч.-практ. конф. (с межд. участием), Омск: СибАДИ.
 2. Нгуен Ван Лонг (2012), Методы повышения трещиностойкости асфальтобетонных покрытий, Перспективы развития строительного комплекса: материалы VI Международной научно-практической конференции (в рамках праздничных мероприятий, посвященных 20-летию Астраханского инженерно-строительного института). 22–26 октября 2012 г, Астрахань: ГАОУ АО ВПО «АИСИ».
 3. Podolsky Vl. P.,Long Nguyen Van, Sy Nguyen Duc (2013), The study of deformation stability asphalt concrete at high temperature in Vietnam, Международная ассоциация исследователей асфальтобетона, М.: МАДИ (ГТУ).
 4. Nguyen Duc Sy, Nguyen Van Long (2013), An increase in the service life of the highway pavement using geogrid-reinforced asphalt concrete, Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development, Danang.
 5. Nguyen Van Long, Huynh Kim Toan, Podolsky Vl. P. (2015), A study on the fatigue strength of asphalt concrete pavement calculation method reinforcing geogrid, Conference on Transportation Science and Technology, Ho Chi Minh city.
 6. Nguyen Van Long, Nguyen Van Hieu, Nguyen Duc Sy (2016), A study to improve rutting resistance of asphalt concrete mixture using fiber Forta-FI, Conference on Transport Infrastructure and Sustainable Development, Danang.
 7. Nguyen Van Long, Bui Thi Xuan (2018), Experimental research on determination of the technical indicators of polymer asphalt concrete for flexible pavement, Conference on Transportation Science and Technology, Ho Chi Minh city.
Share.

About Author

Leave A Reply