Sứ mệnh – Tầm nhìn

1. SỨ MỆNH
Đào tạo và phát triển đội ngũ trí thức có trình độ đại học và sau đại học ngành giao thông vận tải góp phần xây dựng đất nước. Cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và các lĩnh vực liên quan.

2. TẦM NHÌN
Khoa Công trình giao thông định hướng phát triển thành một trong những Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông và các lĩnh vực liên quan, từng bước vươn tới trình độ khu vực Đông Nam Á và thế giới.