Phạm Ngọc Sáng

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
  1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: PHẠM NGỌC SÁNG 
Học vị: Thạc sỹ  T.sang
Bộ môn Công tác: Bộ môn cầu Hầm
Chức vụ:  Trưởng phòng TN
Email:  phamngocsang@ut.edu.vn
  1. Các môn học phụ trách:
  • Khai thác kiểm định cầu
  • Mố trụ cầu
 
 
  1. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Phương pháp chuẩn đoán hư hỏng cầu dầm giản đơn
 
 
 
  1. Các công trình đã công bố
Share.

About Author

Leave A Reply