Ngành kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

1. Mục tiêu đào tạo (PO)

Đào tạo nguồn nhân lực ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy (CTT) có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Mục tiêu cụ thể của CTĐT ngành KTXD CTT sẽ giúp người học:

PO1: Có kiến thức về khoa học cơ bản đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

PO2: Có kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và chuyên ngành để có năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến KTXD CTT, có tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, có khả năng tự học và tự nghiên cứu;

PO3: Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp và làm việc nhóm;

PO4: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội và môi trường để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

2. Chuẩn đầu ra (PLO)

Người học sau khi tốt nghiệp chương trình có khả năng:

PLO1: Áp dụng (Apply) các kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở;

PLO2: Sử dụng (Use) các phương pháp, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại vào chuyên ngành;

PLO3: Giải quyết (Solve) những vấn đề kỹ thuật cần chuyên môn cao trong lĩnh vực chuyên ngành;

PLO4: Ứng dụng (Apply) công nghệ thông tin trong công việc chuyên ngành

PLO5: Giao tiếp (communicate) hiệu quả;

PLO6: Hoạt động (function) hiệu quả trong các nhóm đa ngành;

PLO7: Hiểu biết (understand) về xã hội, môi trường, chủ trương chính sách, các vấn đề kinh tế và pháp luật của đất nước;

PLO8: Xác định được (determine) tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội.

PLO9: Nhận thức (recognize) về sự cần thiết và có khả năng (have the ability) học tập suốt đời.

PLO10: Hiểu biết sâu sắc (understand) về ngành nghề và có đạo đức nghề nghiệp trong công việc.