Mai Lựu

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: Mai Lựu
Học vị: Tiến sỹ
Bộ môn Công tác: Cầu hầm
Chức vụ: Giảng viên
Email: mailuu@ut.edu.vn
2. Các môn học phụ trách:
 • Thiết kế cầu bê tông cốt thép
 • Phương pháp số nâng cao
 • Động lực học kết cấu
 • Cơ học kết cấu
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 • Tối ưu các hệ thống điều khiển kết cấu (Optimization of structural control systems)
 • Đánh giá kết cấu công trình bằng phương pháp động lực học (Dynamic identification and monitoring)
 • Kỹ thuật Cầu (Bridge design engineering)
 • Vật liệu xây dựng (Construction materials)
 • Động lực học kết cấu (Structural dynamics)
 • Phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp số (Finite element method and numerical method)
 • Toán ứng dụng trong kỹ thuật (Applied mathematics)
4. Các công trình đã công bố
 • M. Luu, V. Zabel, C. Könke. An optimization method of multi-resonant response of high-speed railway bridges using TMDs. Journal of Finite Elements in Analysis and Design, 53:13-23, 2012 http://dx.doi.org/10.1016/j.finel.2011.12.003
 • M. Luu, M. D Martinez-Rodrigo, V. Zabel, C. Könke. H-infinity optimization of fluid viscous dampers for reducing vibrations of high-speed railway bridges. Journal of Sound and Vibration, 333:2421-2442, 2013 http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2013.12.030
 • M. Luu, M.D Martinez-Rodrigo, V. Zabel, C. Könke. Semi-active magneto-rheological dampers for reducing response of high-speed railway bridges. Journal of Control Engineering Practice. 32:147-160, 2014 http://dx.doi.org/10.1016/j.conengprac.2014.08.006
 • M. Luu, V. Zabel, C. Könke. Semi-active H-infinity control for reducing responses of high-speed railway bridges retrofitted by tuned mass damper system with magnetorheological damper. Eurodyn2014 Conference, Porto – Portugal, 2014 http://paginas.fe.up.pt/~eurodyn2014/CD/papers/234_MS09_ABS_1876.pdf
 • PhD Thesis. Structural Control Systems in High-speed Railway Bridges https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/index/index/year/2014/docId/2339
 • M. Luu, P. Q. Bao. Phân tích giao động của cầu đường sắt cao tốc với TMDs. Tạp chí cầu đường Việt Nam, số 3 – 2009
 • M. Luu, P. Q. Bao. Xác định hệ số phân bố ngang cho dầm bản bằng phương pháp lực. Tạp chí cầu đường Việt Nam số 12 – 2008
 • M. Luu, L. H. Lam. Thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN-272-05. Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh, 2015
 • M. Luu. Tối ưu hóa mô hình giàn ảo bằng phương pháp mật độ. Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT, số 20 – 08/20016

 
5. Reviewer cho các tạp chí

 • Journal of Vibration and Control
 • Journal of Engineering Structure
Share.

About Author

Leave A Reply