Huỳnh Thị Ánh Tuyết

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1.  Sơ lược lý lịch
Họ và tên: HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT   Tuyet 27.11.15
Học vị: Thạc sĩ
Bộ môn công tác: Đường bộ
Chức vụ: Giảng viên
Email: huynh_anhtuyet2000@yahoo.com
2.  Các môn học phụ trách:
  • Đường Thành phố và Quy hoạch Giao thông đô thị
  • Thiết kế đường ô tô
  • Chuyên đề nút giao thông
 
3.  Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
  • Giao thông đô thị và tổ chức giao thông độ thị
4.  Các công trình đã công bố:
[1]  ThS Huỳnh Thị Ánh Tuyết (2013), Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong công tác quản lý giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT, số 05/2013, trường ĐH GTVT TP HCM.
[2]  ThS Huỳnh Thị Ánh Tuyết, PGS.TS Trần Thị Kim Đăng (2015), Một số thông tin cơ bản về tình hình tai nạn giao thông đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và quan điểm đánh giá của người làm công tác hạ tầng giao thông đường bộ, Tạp chí Giao thông Vận tải, số Đặc biệt, trang 75-78, Hà Nội; và Đăng Kỷ yếu Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2015, trang 298-307, tập 1: Quản lý an toàn giao thông, hạ tầng và tổ chức giao thông
Share.

About Author

Leave A Reply