Đỗ Khánh Hùng

2- Dobrov, Do Khanh Hung “vỏ địa kỹ thuật-yếu tố tăng hiệu quả của cọc đất” – tạp chí “khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực đường”, số 3, 2014, trang 31-32.

LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN
1. Sơ lược lý lịch
Họ và tên: Đỗ Khánh Hùng  Do-Khanh-Hung
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Bộ môn Công tác: Đường sắt-Metro
Chức vụ: Giảng viên
Email: dokhanhhung1986@gmail.com
2. Các môn học phụ trách
+ Chuyên đề nhà ga
+ Chuyên đề nền đất yếu
+ Thiết kế hầm
+ Kết cấu tầng trên đường sắt
+ Nền và móng
3. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
+ Cơ học đất, nền và móng
+ Thiết kế hầm, nhà ga metro
+ Kết cấu tầng trên đường sắt
4. Các công trình đã công bố
1) Dobrov E.M, Do Khanh Hung “ảnh hưởng của lớp vỏ địa kỹ thuật tới hiệu quả của việc gia cố bền đất yếu sử dụng cọc đất” Tạp chí xây dựng và giao thông số 7 (của Nga), 2014, trang 15-17.
2) Dobrov, Do Khanh Hung “vỏ địa kỹ thuật-yếu tố tăng hiệu quả của cọc đất” tạp chí khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực đường, số 3, 2014, trang 31-32.