Đề Tài NCKH

– Cấp Bộ Vifotec: 02 (01 giải Nhì; 01 giải Ba)

– Cấp Thành phố: 02 (01 giải Nhì)

– Cấp Trường: 30