Đề tài NCKH các cấp

– Đề tài cấp Bộ: 09

– Đề tài cấp Thành phố: 01

– Đề tài cấp trường: Trên 50 đề tài