CoREST III

Hội thảo khoa học “Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo để phát triển giao thông bền vững” (CoREST III) được tổ chức vào năm 2011.