Công bố danh sách dự thảo cấp học bổng KKHT HK1 năm học 2020-2021 và yêu cầu khai báo tài khoản ngân hàng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 475 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh sách dự thảo cấp học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 1 năm học 2020-2021 và yêu cầu khai báo tài khoản ngân hàng

—————–

Căn cứ kết quả xét và đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ Khoa, Viện quản lý người học; Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc trích xuất dữ liệu quản lý tài khoản ngân hàng của người học.

Nhà trường thông báo đến các Khoa, Viện quản lý và người học nằm trong diện đã được Khoa, Viện quản lý xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 một số nội dung như sau:

1. Danh sách dự thảo người học đã được cấp học bổng tải và xem tại đây.

2. Người học có tên trong danh sách tại mục 1 cần hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho Nhà trường để thực hiện việc chi trả học bổng trong tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện tại. Cụ thể:

Người học cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng do người học đứng tên tại địa chỉ:

http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

3. Thời gian cung cấp thông tin từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 29/8/2021. 

Nhà trường đề nghị Khoa, Viện quản lý người học phối hợp thông tin đến người học trong danh sách tại mục 1 để thực hiện nhanh chóng yêu cầu của thông báo để công tác cấp học bổng được hiệu quả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:– Khoa, Viện quản lý (để p/h t/h);– Người học (để t/h);

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Share.

About Author

Leave A Reply